Marzec 21, 2019

Metodologia badań

Na metodologię składają się takie części jak: opis badanej grupy, narzędzi badawczych i procedury badawczej, zmiennych zależnych, niezależnych oraz ich wskaźników, określenie pytań i hipotez badawczych.

Charakterystyka badanej próby zawiera informacje o tym, w jaki sposób pozyskano uczestników badania.  Przedstawia ona procentowy udział kobiet i mężczyzn w grupie badanej oraz jej podział ze względu na określone zmienne. Przykładowa tabela znajduje się poniżej:

Palący Niepalący Ogółem
Kobiety 25% 25% 50%
Mężczyźni 25% 25% 50%
Ogółem 50% 50% 100%

Dodatkowo, przy opisie grupy uwzględnia się statystyki opisowe dla zmiennej „wiek” – średnią, odchylenie standardowe, wartość najwyższą i najniższą. W zależności od treści pytań w ankiecie charakterystyka może podawać również informacje o: miejscu zamieszkania badanych, liczbie osób, które wykluczono ze względu na niepełne dane lub inne nieprawidłowości czy średnim natężeniu danych cech.

Opis procedury i narzędzi badawczych. Zależnie od kierunku studiów wykorzystuje się różnego rodzaju narzędzia badawcze. Są to m.in. wywiad czy kwestionariusz do badania osobowości. W omawianej części pracy należy zamieścić ich opis. Przykładowo, jeżeli w pracy wykorzystano kwestionariusz do mierzenia cech osobowości NEO-PI-R, to tutaj powinny się znaleźć informacje na temat jego autorów, autorów polskiej adaptacji, poziomu trafności i rzetelności narzędzia oraz wykorzystywanej przez nań skali. W przypadku, gdy badanie bazuje na ankiecie własnej, to należy w tym miejscu podać informacje na temat liczby oraz formy pytań w niej zawartych.

Opis procedury i narzędzi badawczych będzie dużo bardziej rozległy, jeżeli w ramach badania przeprowadzono eksperyment. Opis ten zawiera wówczas, bowiem dość szczegółową charakterystykę wszystkich etapów badania oraz materiałów i narzędzi w nim wykorzystanych. Uwzględnia przy tym takie detale jak m.in.: wielkość monitora, na którym wyświetlano bodźce, odstęp czasu pomiędzy prezentacją poszczególnych bodźców, kontrast, w jakim został zaprezentowany materiał badawczy itp. Taka dokładność opisu daje możliwość powtórzenia eksperymentu w przyszłości przez innych badaczy i zweryfikowania jego wyników bądź uwzględnienia nowych zmiennych.